Svenska kyrkan

<
>
How to read and use this data card.
LOADING...
1717450
4f7924afb5e84d9a944cd6a9933c108b

Lobbying costs:

WARNING: As this organisation lists one or more EP accredited lobbyists, it is highly improbable that its lobbying costs are lower than €10,000.

WARNING: The lobbying costs declared by this organisation are extraordinarily high and may therefore have been over-declared.

less than 10.000€

Financial year: 01/01/2017 - 01/12/2017

Lobbyists declared: 0.5 FTE (1)

WARNING: The number of full time equivalent lobbyists declared by this organisation are extraordinarily high and may therefore have been over-declared.

Lobbyists with EP accreditation: 0

Meetings with European Commission: 0

Lobbying costs over the years:

1
5
10
100
1000

Svenska kyrkan

Registration on EU Transparency Register

509049224958-13 (First registered: 07 Dec 2016)

Goals / Remit

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk organisation och kyrkans ämbete bedriver en rikstäckande verksamhet. Svenska kyrkan samlar över 6 miljoner medlemmar.
Svenska kyrkans grundläggande nivå är de ca 1400 församlingarna. Församlingarna har lokalt självstyrelse, men är samtidigt en del av ett stift. Det finns tretton stift som vart och ett leds av en biskop och som tillsammans täcker hela landet. Stiftens grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har även förvaltande uppgifter. Varje stift omfattar församlingarna inom stiftets område och bär namn efter biskopssätet. I Uppsala stift finns också ärkebiskopen.
Svenska kyrkans nationella nivå ansvarar för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Kansliet kallas kyrkokansliet och ligger i Uppsala. Arbetet som bedrivs där motsvarar uppdrag som kommer från Kyrkomötet genom de organ som Kyrkomötet tillsätter, främst Kyrkostyrelsen. Den nationella nivån samordnar, utvecklar och driver frågor som rör organisation och ekonomi, ansvarar för gemensam information och internationellt arbete, ofta i samarbete med de 13 stiften och med olika kyrkor runt om i världen. Den samordnar även frågor som forskning, statistik och religionsdialog, och ska vara ett stöd för stiften i deras arbete för församlingarna. På nationell nivå tas underlag fram för beslut av Kyrkostyrelsen och Kyrkomötet. Här bedrivs även teologisk reflektion över aktuella frågor. Den nationella nivån ska också företräda Svenska kyrkan i kontakter med andra kyrkor och samhället i övrigt, både i Sverige och internationellt. Arbetet leds av generalsekreteraren. På kyrkokansliet har också ärkebiskopen sitt kansli.
Kyrkan är en plats för möten med Gud och Guds församling. Numera är Svenska kyrkan en öppen folkkyrka, som i styrs i samverkan mellan en demokratisk organisation och kyrkans biskopar och präster. Det innersta i Svenska kyrkan är tron på Gud: en kärleksfull Fader, en levande och närvarande Kristus och en helig, livgivande Ande. Svenska kyrkan erbjuder gemenskap och sammanhang där människor kan möta andra och fördjupas i sin tro.
Kyrka är också benämningen på kyrkorummet och byggnaden. Kyrkan ger ett rum för det som hör livet till: glädje och sorg, stilla andrum och starka kulturupplevelser. Kyrkan är en plats för möten med Gud och Guds församling. Genom sin historia, sin arkitektur och sina konstskatter erbjuder kyrkorummen dessutom unika skönhetsupplevelser. När det fylls av vacker körmusik, eller av församlingens psalmsång kan rummet i sig förstärka känslan av att vara en del av något större.
Svenska kyrkan har också en viktig uppgift i samhället. Kyrkan ska värna människovärdet verka för skapelsens integritet. Hon ska vara röst för de utsatta och svaga, både i Sverige och utomlands. Vi har ett omfattande diakonalt arbete som vänder sig till människor som behöver stöd, till exempel genom sjukhuskyrkan och genom hembesök hos sjuka och ensamma.
Det kristna ansvaret för utsatta människor yttrar sig också i kyrkans internationella arbete. Det sker genom utvecklingssamarbete, katastrofhjälp och påverkansarbete runt hela världen. Med hjälp av bland annat insamlade pengar från givare runtom i Sverige kan kyrkan finnas till för människor som har det svårt. Vårt arbete sker genom hela världen, som är benämningen på Svenska kyrkans internationella arbete.

Issues

Samtliga EU-policyområden som omsluts av Europa 2020-strategin är relevanta för Svenska kyrkan. Svenska kyrkan som en av Sveriges största förvaltare av skog och mark berörs av initiativ inom jordbrukspolitiken och regionalpolitiken. Förvaltarskapet är även direkt kopplat till Agenda 2030 och kyrkans arbete med sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsfrågor, här ingår även förvaltningen av fastigheter och kulturarvet. Svenska kyrkans diakonala uppdrag innebär ett förhållande till initiativ inom sammanhållningspolitiken, det gemensamma asylsystemet, fattigdomsbekämpning och arbete mot utanförskap. Svenska kyrkan driver verksamheter internationellt med fokus på bistånd- och utvecklingspolitik. Som en aktör inom civilsamhället är kyrkan även engagerad i demokratifrågor samt civilsamhällets förutsättningsfrågor.

Address

Head office:
Kyrkokansliet
Uppsala 75170,
Sweden

Tel: 46 18169500